Tag - Labomed

Cuvett labomed

Cuvette Labomed

Cuvette là một vật chứa được sử dụng trong thí nghiệm có sử dụng quang phổ. Trong đó, một chùm ánh sáng được truyền qua mẫu (chất lỏng) trong cuvette để đo độ hấp thụ, độ truyền, cường độ huỳnh quang, phân cực huỳnh quang hoặc thời gian huỳnh quang lưu lại của mẫu. Phép đo này được thực hiện thông qua một quang phổ kế. Cuvette tiêu chuẩn nói chung là hình vuông hoặc chữ nhật ở mặt cắt ngang [...]

Read more...